هر آنچه که باید بدانیم

بیماری روماتیسم قلبی

بیماری روماتیسم قلبی بوسیله تب روماتیسمی ایجاد میشود ودریچه های قلبی اسیب دایمی می بینند.تب روماتیسمی نیز با عفونت استرپتوکوکالی گلو شروع میشود.

شاید بیش از39% از بیمارانی که دارای تب روماتیسمی حاد هستند به درجات متفاوتی از بی کفایتی قلبی،تنگی دریچه های قلبی،نارسایی قلبی،پریکاردیت وحتی مرگ دچار شوند.دربیماران روماتیسم مزمن قلبی نارسایی دریچه های قلبی توسعه مییابد ودچاردرجات متفاوتی از واپس زنی خون می شوند،دهلیز متسع،اریتمی وبطن نیز عملکرد طبیعی خود را از دست می دهد. بیماری روماتیسم مزمن قلبی علت اصلی تنگی دریچه میترال وتعویض بطنی در بزرگسالان دربسیاری از گشورها  میباشد.

 

علایم روماتیسم قلبی چیست؟

علایم روماتیسم قلبی متفاوت است واغلب تا زمان صدمه در روی قلب مورد توجه قرار نمی گیرد.شاید ظاهر شدن علایم بستگی به محل واندازه اسیب قلبی باشد.

تب – کاهش وزن – خستگی – دردمعده – التهاب مفاصل شامل تورم،حساسیت وقرمزی درمفاصل متعدد.مفاصلی که مبتلا هستند اغلب مفاصل بزرگ در زانوهاویامچ پاها میباشد.التهاب درعرض چندروزازمفاصل به قسمت های دیگرحرکت میکند – نودلهای کوچک وسخت اطراف برجستگی های زیر پوست – یک تغییر درحرکات اعصاب ماهیچه های بچه های شما (این اغلب بوسیله تغییر در دست نوشته های فرزند شما مورد توجه قرار می گیرد)وهمچنین می تواند شامل حرکات تشنجی شود – کهیر(راشهای عجیب وغریب که اغلب در روی تنه بدن ویا در بازوها وساق پاها دیده میشود.

 

چگونگی درمان روماتیسم قلبی:

درمان پزشکی متوجه حذف فارنژیت(عفونت گلو)استرپتو کوکال گروه Aمیباشد(اگر وجود داشته بیاشد)،ازبین بردن التهاب ازاتو ایمنی فرد وفراهم کردن و ارائه درمان حمایتی برای نارسایی احتقانی قلب می باشد.

درمان اصلی با تصمیم پزشگ وبراساس موارد زیر خواهد بود :

1-          تاریخچه سلامتی وپزشگی شما

2-          وسعت بیماری شما

3-          تحمل شما به داروهای خاص،مراحل ویادرمان

4-          انتظارات از این دوره از بیماری

5-          نظر وطرز تفکر شما.

ازانجایی که تب روماتیسمی علت اصلی روماتیسم قلبی میباشد درمان بهتر تب روماتیسمی از ایجاد این بیماری جلوگیری میکند.

درمان اصلی فارنژیت استرپتوکوکال Aپنی سیلین V خوراکی میباشد زمانی پنی سیلین Vقابل اعتماد نباشدیک دوز پنی سیلین Gبنزاتین بصورت عضلانی تزریق مشود.

بیمارانی که به پنی سیلین حساسیت دارنداریترومایسین یاسفالوسپرین های نسل اول دریافت میکنند.دیگر داروها شامل:کلر یترومایسین به مدت 10 روز- ازیترومایسین به مدت 5روز – سفالوسپرین های نسل اول به مدت 10 روزمیباشد.برای کاهش التهاب ممکن است اسپرین،استروئیدها یاغیر استروئیدها داده شود.ممکن است جراحی برای تعمیرویاتعویض دریچه اسیب دیده لازم باشد.

 

ایا میتوان ازروماتیسم قلبی جلو گیری کرد؟

بهترین روش برای جلوگیری ازبیماری روماتیسم قلبی توجه فوری وکافی به درمان عفونت های گلو میباشد که ازایجاد تب روماتیسمی جلو گیری مکند،پرستاران هم گروه مهمی درپیشگیری، درغربالگری بچه های درسن دبستانی ازعفونت های گلو که ممکن است ازاسترپتوکوک گروهA ایجاد شده باشد هستند.

افرادی که دارای تب روماتیسمی هستند اغلب(روزهاوماهها)تحت درمان انتی بیوتیک قرار میگیرند که برای جلوگیری ازآسیب های بعدی تب روماتیسمی وکاهش ریسک فاکتورهای اسیب قلبی مناسب می باشد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 15:4  توسط علی جباری |